FANDOM


Popular pages

These pages are gaining traction with your readers! Make sure they are up to your standards and have all the latest images and information.

Page Page views
Momoko Sakura 177
Kazuhiko Hanawa 90
Kenichi Ono 72
List of Chibi Maruko-chan characters 60
Tamae Honami 48
Sakiko Sakura 48
Chibi Maruko Chan Wiki 28
Tomozo Sakura 28
Emiko Noguchi 25
Kimio Nagasawa 24
Sumire Sakura 24
Hanako Migiwa 20
Shigeru Fujiki 19
Noritaka Hamazaki 19
Chibi Maruko-chan (series) 18
Hiroshi Sakura 17
Sueo Maruo 13
Himeko Jogasaki 12
Shota Yamada 12
Kotake Sakura 12
Hiromi Maeda 11
Satoshi Sugiyama 9
Tsuyoshi Yamane 9
Kayoko Yamada 8
Shinji Sekiguchi 6
Kazuko Sasayama 6
Shintaro Honami 6
Hideyuki Togawa 5
Taro Tomita 4
Toshiko Tsuchihashi 4
Misuzu Fuyuta 4
List of Chibi Maruko Chan anime episodes 3
Futoshi Kosugi 3
Odoru Pompokolin 2
Osamu Nagayama 1
Chibi Maruko-chan 1
Chibi Maruko Chan: Volume 14 0
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.